Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde

Print Friendly

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hundeBEK nr 1500 af 20/12/2004 (Gældende)

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 6, i lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, som ændret senest ved lov nr. 717 af 25. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Besidderen af en hund født efter den 1. januar 1993 skal sørge for, at hunden er mærket og anmeldt til registrering i Dansk Hunderegister, senest når den er 8 uger gammel.

Stk. 2. Ved indførsel af en hund, der er over 8 uger gammel, påhviler det den, der indfører hunden her i landet, at sørge for, at hunden inden 4 uger efter indførslen er mærket og anmeldt til registrering.

Stk. 3. Besidderen af en hund, der er over 8 uger gammel, skal opbevare dokumentation for, at hunden er registreret, jf. § 10, stk. 4 og § 11, stk. 4.

Stk. 4. Ved efterfølgende overdragelse og ved hundens død finder §§ 12 og 13 anvendelse.

§ 2. Dansk Hunderegister er ansvarlig for registrering af hunde efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Dansk Hunderegister er en forening, der efter aftale med justitsministeren er stiftet af: Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Dansk Kennel Klub, Dyrenes Dags Komité og Den Danske Dyrlægeforening.

Stk. 3. Justitsministeren godkender foreningens vedtægter.

§ 3. For anmeldelse til registrering af en hund betales til Dansk Hunderegister 125,00 kr. til dækning af foreningens omkostninger ved registreringen.

Stk. 2. Anmeldelse efter §§ 12 og 13 er gratis.

§ 4. Dansk Hunderegister udarbejder blanketter til brug for mærkning og registrering, jf. §§ 10-12.

Stk. 2. Blanketter til brug ved anmeldelse til registrering og senere ændringer af registrerede oplysninger udleveres gratis ved henvendelse til Dansk Hunderegister. Dansk Hunderegisters adresse og telefonnummer er: Lyngbyvej 11, 2100 København Ø, tlf. 70 27 74 77.

Kapitel 2

Mærkning

§ 5. Mærkning skal foretages ved øre- eller lysketatovering eller ved injektion af en elektronisk chip efter et system, der er godkendt af Dansk Hunderegister.

Stk. 2. En mærkning (identifikationsnummer (ID-nummer)) består af en kombination af tal eller af en kombination af tal og bogstaver, der udelukkende skal sikre en entydig identifikation. ID-nummersystemet administreres af Dansk Hunderegister.

Stk. 3. Dansk Hunderegister skal anvende en af Fødevarestyrelsen godkendt nummerserie til mærkning ved brug af en elektronisk chip efter stk. 1.

§ 6. Mærkning må kun foretages af de dyrlæger og ID-mærkere, der er registreret i Dansk Hunderegister.

Stk. 2. Udgifterne til mærkning afholdes af besidderen af hunden, og er ikke indeholdt i gebyret efter § 3, stk. 1.

§ 7. Dansk Hunderegister udarbejder en vejledning om bestilling af ID-nummer og om mærkningens gennemførelse.

Kapitel 3

Registrering

§ 8. Besidderen skal ved anmeldelse af en hund til registrering give følgende oplysninger:

1) Navn, adresse, fødselsdato samt telefonnummer.

2) Hundens stambogs- eller kaldenavn, ID-nummer, fødselsdato, køn, race og farve. Hvis hunden har både et stambogs- og et kaldenavn, skal begge disse navne registreres.

Stk. 2. Besidderen kan vælge at oplyse sin e-post adresse.

§ 9. Dansk Hunderegister skal registrere følgende oplysninger:

1) Besidderens navn, adresse, fødselsdato samt telefonnummer.

2) Hundens stambogs- eller kaldenavn, ID-nummer, fødselsdato, køn, race og farve. Hvis hunden har både et stambogs- og et kaldenavn, skal begge disse navne registreres.

3) Dyrlægen eller ID-mærkerens navn, adresse og telefonnummer.

4) Registreringstidspunkt.

Stk. 2. Dansk Hunderegister kan registrere en besidders e-post adresse.

Stk. 3. Dansk Hunderegister må ikke registrere andre oplysninger end de i stk. 1 og 2 nævnte.

§ 10. Dansk Hunderegister kan indgå aftale med foreninger eller organisationer, hvor dyrlæger eller registrerede ID-mærkere er organiserede, således at både mærkning, indberetning af oplysninger og betaling af registreringsgebyr kan ske via foreningen eller organisationen.

Stk. 2. Ved mærkning, indberetning af oplysninger og betaling af registreringsgebyr efter § 3 skal dyrlægen eller ID-mærkeren inden 1 uge efter mærkningen meddele den forening eller organisation, som dyrlægen eller den registrerede ID-mærker er tilknyttet, de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1, nr. 3. Foreningen eller organisationen sender senest 10 hverdage efter mærkningen oplysningerne fra dyrlægen eller ID-mærkeren til Dansk Hunderegister.

Stk. 3. Ved mærkningen af hunden, udleverer den dyrlæge eller ID-mærker, der i henhold til § 6 mærker hunden, et midlertidigt registreringsbevis til besidderen.

Stk. 4. Dansk Hunderegister registrerer oplysningerne og sender hundens besidder en registreringsattest.

Stk. 5. Aftaler indgået mellem Dansk Hunderegister og foreninger eller organisationer som nævnt i stk. 1 sendes til Justitsministeriet til orientering.

Stk. 6. Indberetning af oplysninger til Dansk Hunderegister kan ske elektronisk.

§ 11. Uanset bestemmelsen i § 10 kan b esidderen vælge selv at sende en udfyldt registreringsformular, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1, nr. 3, og samtidig indbetale registreringsgebyret til Dansk Hunderegister.

Stk. 2. Ved mærkningen af hunden, udleverer den dyrlæge eller ID-mærker, der i henhold til § 6 mærker hunden, et midlertidigt registreringsbevis til besidderen.

Stk. 3. Dyrlægen eller ID-mærkeren skal inden 1 uge efter mærkningen sende de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1, nr. 3, til Dansk Hunderegister.

Stk. 4. Dansk Hunderegister registrerer oplysningerne og sender hundens besidder en registreringsattest.

§ 12. Såfremt der sker ændringer i de registrerede oplysninger, skal besidderen af hunden inden 4 uger foretage anmeldelse herom til Dansk Hunderegister, jf. dog stk. 2 samt § 13.

Stk. 2. Såfremt en hund skifter ejer, påhviler pligten efter stk. 1 erhververen af hunden.

§ 13. Besidderen af en hund kan endvidere foretage anmeldelse om hundens død til Dansk Hunderegister.

§ 14. Dansk Hunderegister er forpligtet til at slette oplysninger om registrering af en hund i Dansk Hunderegister 18 år efter den pågældende hunds fødselsdato.

Stk. 2. Dansk Hunderegister skal endvidere foretage sletning, hvis der indgives anmeldelse efter § 13.

Stk. 3. Ved registrering af ændringer slettes de oplysninger, som anmeldelsen om ændring vedrører, bortset fra oplysninger om tidligere ejere. Disse oplysninger slettes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Kapitel 4

Regnskab og revision m.v.

§ 15. Dansk Hunderegister udarbejder hvert år inden 1. oktober et budget for det kommende regnskabsår, der er kalenderåret.

Stk. 2. Budgettet indsendes til Justitsministeriet til godkendelse. Såfremt Justitsministeriet ikke kan godkende budgettet, fastsætter Justitsministeriet foreningens budget.

§ 16. Dansk Hunderegister skal foretage bogføring og udarbejde årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter efter reglerne i eller fastsat i henhold til bogføringsloven. Der skal endvidere udarbejdes en årsberetning.

Stk. 2. Årsregnskabet skal udarbejdes, således at det foreligger senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb. Årsregnskabet indsendes til Justitsministeriet til godkendelse.

§ 17. Dansk Hunderegisters regnskaber er undergivet Rigsrevisionens revision, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 18. Overtrædelse af § 1, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 3, § 10, stk. 2, § 11, stk. 3, § 12, § 14, § 15, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt. og § 16 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005 og har virkning for mærkning og anmeldelse til registrering af hunde, der foretages den 1. januar 2005 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1197 af 23. december 1992 om mærkning og registrering af hunde ophæves.

Justitsministeriet, den 20. december 2004

Lene Espersen